Δελτίο Υγείας Αθλητών

Ανακοινώσεις
Tools
Typography

Το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών (ΑΣΥΑ) λειτουργεί ανελλιπώς από το 1991, και υπολογίζεται ότι εκδίδονται περίπου 10,000 δελτία τον χρόνο.  Ο ΚΟΑ θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την υπηρεσία αυτή, που κρίνεται απαραίτητη από κάθε άποψη, είτε αφορά τον αθλητισμό της βάσης είτε τον πρωταθλητισμό, ενώ μεγάλη είναι η συνεισφορά της στον Κοινωνικό Αθλητισμό που αφορά το γενικό πληθυσμό της χώρας μας.

Σημαντικές στατιστικές πληροφορίες:

 • 01/06/11 – 31/05/12 – εκδόθηκαν 10539 Δελτία Υγείας
  • Από αυτά 6000 αφορούσαν το ποδόσφαιρο (ΚΟΠ, ΣΤΟΚ, FUSTSAL)
  •  150 περίπου αιτήσεις τον χρόνο, παραπέμπονται για συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις (π.χ. υπερηχοκαρδιογράφημα,  δοκιμασία κόπωσης, κ.ά.)
  • Από τον 08/2009, τρείς αιτήσεις για Δ.Υ. δεν έχουν εγκριθεί.  (Από το 1991 που ξεκίνησε ο θεσμός του Δ.Υ. περίπου 20 αιτήσεις για Δ.Υ. δεν έχουν εγκριθεί).

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Η Επιτροπή ΑΣΥΑ με βάση τις νέες Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την έκδοση Δελτίων Υγείας, και έχοντας ως βασικό μέλημα την πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου σε αθλητές,  έχει πάρει τις πιο κάτω αποφάσεις:

 

 • Η Ακτινογραφία θώρακα (chest X-ray), θεωρείται προαπαιτούμενη ιατρική εξέταση για την έκδοση Δ.Υ. ΜΟΝΟ για αθλητές άνω των 35 ετών, και μόνο την πρώτη φορά που αυτοί αιτούνται για έκδοση Δ.Υ. μετά την συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους.  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ακτινογραφία θώρακα θα συνιστάται μόνο εάν αυτή θεωρηθεί αναγκαία επί κλινικών ενδείξεων από τον εξετάζοντα ιατρό.
 • Οι αναλύσεις που συμπεριλαμβάνουν την ουρία (urea test), την Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (Τ.Κ.Ε. - E.S.R.), και την γενική ούρων, ΔΕΝ θεωρούνται πλέον προαπαιτούμενες παρακλινικές εξετάσεις για την έκδοση Δ.Υ., εκτός εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο επί κλινικών ενδείξεων από τον εξετάζοντα ιατρό.
 • Οι αναλύσεις σακχάρου, χοληστερίνης, κρεατινίνης, και Ομάδας Αίματος, θα είναι απαραίτητες ΜΟΝΟ την πρώτη φορά που ένας αθλητής άνω των 12 ετών αιτείται για την έκδοση Δ.Υ.  Αυτές οι εξετάσεις ΔΕΝ θα αποτελέσουν προαπαιτούμενα στοιχεία σε περιπτώσεις επανέκδοσης του Δ.Υ. με τη λήξη του, αλλά θα γίνονται μόνο επί παθολογικών ενδείξεων.
 • Η «Γενική Ανάλυση Αίματος» (Full Blood Count) (επίπεδα αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη, ερυθροκύτταρων, λευκοκύτταρων, και αιμοπεταλίων), παραμένει προαπαιτούμενη παρακλινική εξέταση για όλους τους αθλητές άνω των 12 ετών.

Ισχύς Δελτίου Υγείας

 • Η ισχύς του Δ.Υ. παραμένει στα 3 χρόνια για τους αθλητές κάτω των 35 ετών, και 2 χρόνια για τους αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. 
 • Κανένας αθλητής που είναι μεγαλύτερος των 35 ετών δεν μπορεί να αγωνιστεί χωρίς να έχει υποβληθεί σε δοκιμασία τεστ κόπωσης.  Επομένως, αθλητές που είναι για παράδειγμα 33 ετών και 6 μηνών, και δεν υποβάλουν τεστ κόπωσης, θα τους χορηγείται Δ.Υ για 1 χρόνο και 6 μήνες (μέχρι την ημερομηνία δηλαδή που συμπληρώνουν το 35ο έτος ηλικίας τους).

Αναθεωρημένες απαιτήσεις για την έκδοση Δελτίου Υγείας (Επισυνάπτεται βοηθητικός «Πίνακας Απαιτήσεων»

1. Παιδιά μέχρι 12 ετών

 • Έντυπο ΑΣΥΑ (συμπληρωμένο πλήρως και υπογραμμένο από τον εξετάζοντα γιατρό)
 • Καρδιογράφημα
 • Ομάδα Αίματος
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης ή πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς)
 • 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου)

2. Μέχρι 32 ετών (ισχύς Δ.Υ.: 3 χρόνια)

 • Έντυπο ΑΣΥΑ (συμπληρωμένο πλήρως και υπογραμμένο από τον εξετάζοντα γιατρό
 • Καρδιογράφημα
 • Γενική ανάλυση αίματος (full blood count)
 • Αναλύσεις σακχάρου, χοληστερίνης, κρεατινίνης και ομάδα αίματος (μόνο την πρώτη φορά αίτησης)
 • Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς)
 • 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου)

3. 32-35 ετών

 • Ισχύουν τα πιο πάνω *
 • *Για αθλητές οι οποίοι προσκομίσουν ΜΟΝΟ καρδιογράφημα, το Δ.Υ. θα έχει ισχύ μέχρι την ημερομηνία που συμπληρώνουν το 35ο έτος ηλικίας τους
 • *Για αθλητές οι οποίοι προσκομίσουν τεστ κόπωσης (stress test), το Δ.Υ. θα ισχύει κανονικά για 3 χρόνια

4. Άνω των 35 ετών (ισχύς Δ.Υ.: 2 χρόνια)

 • Έντυπο ΑΣΥΑ (συμπληρωμένο πλήρως και υπογραμμένο από τον εξετάζοντα γιατρό
 • Δοκιμασία Κόπωσης (stress test)
 • Γενική ανάλυση αίματος (full blood count)
 • Αναλύσεις σακχάρου, χοληστερίνης, κρεατινίνης και ομάδα αίματος (μόνο την πρώτη φορά αίτησης)
 • Ακτινογραφία Θώρακα (μόνο την πρώτη φορά αίτησης)
 • Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς)
 • 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου)

*Σημειώνεται ότι σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις διαγνωστεί φύσημα καρδίας από την κλινική εξέταση, θα απαιτείται η προσκόμιση  υπερηχο-καρδιογραφήματος (echocardiogram) , ανεξαρτήτου ηλικίας.

Ιστοσελίδα: http://www.cyprussports.org/asya

 

Επικοινωνία: τηλέφωνα: 22897120, 22897121, 22897201          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba