Sidebar

11
Tue, May
2 New Articles

Αθλητική Διακυβέρνηση στους Αθλητικούς Οργανισμούς

Ανακοινώσεις
Tools
Typography

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

«Αθλητική Διακυβέρνηση στους Αθλητικούς Οργανισμούς της Κύπρου»

Την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 έγινε η παρουσίαση της αθλητικής έρευνας που έχει εκπονήσει η Κυπριακή Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού (ΚΕΔΑ) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα την Αθλητική Διακυβέρνηση στους Αθλητικούς Οργανισμούς της Κύπρου.

Στιγμιότυπα από τη δημοσιογραφική διάσκεψη. Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Πάμπος Στυλιανού και η Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Μαίρη Χαραλάμπους.Η παρουσίαση της έρευνας έγινε στα πλαίσια της προσπάθειας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για μια πολύπτυχη υποστήριξη των Αθλητικών Ομοσπονδιών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Οργανισμού. Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Αθλητική Ακαδημία του ΚΟΑ.

Σκοπός της έρευνας ήταν να αξιολογήσει τις πρακτικές Αθλητικής Διακυβέρνησης που υιοθετούν οι αθλητικοί οργανισμοί της Κύπρου, να εντοπίσει προβλήματα κακής διακυβέρνησης τα οποία αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη του αθλητικού μας συστήματος και να εισηγηθεί τρόπους αντιμετώπισης των κακών αυτών πρακτικών. Στην έρευνα συμμετείχαν μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και Διοικητικοί Λειτουργοί των Κυπριακών Αθλητικών Ομοσπονδιών, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Μέσα από την έρευνα έχουν προκύψει αρκετά θέματα που αφορούν τη σωστή διαχείριση των Αθλητικών Οργανισμών και τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Καταρχήν, θα πρέπει να εισαχθεί μέγιστος αριθμός θητειών ούτως ώστε να διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή νέων μελών, γεγονός το οποίο αποτελεί βασική αρχή της σωστής διακυβέρνησης σύμφωνα με Ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν στο αθλητικό σύστημα. Επίσης, η έρευνα έχει αναδείξει την ανάγκη τοποθέτησης ατόμων με τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και προσόντα σε θέσεις κλειδιά, αφού σύμφωνα με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων οι παράγοντες επιλογής/εκλογής (π.χ. κοινωνική τάξη, πολιτικός προσανατολισμός) αποτελούν ένα από τα σημαντικά προβλήματα του αθλητικού μας συστήματος. Επιπρόσθετα, τα πορίσματα έχουν επισημάνει την ανάγκη υιοθέτησης πιο ανοικτής, δίκαιης και διάφανης εκλογικής διαδικασίας, η οποία θα συνοδεύεται πάντοτε από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν επίσης αναδείξει την ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια και βελτίωση του ελέγχου των Αθλητικών Οργανισμών, μέσω, μεταξύ άλλων, της εισαγωγής συγκεκριμένων, αντικειμενικών και δίκαιων κριτηρίων σχετικά με θέματα οικονομικού περιεχομένου, προσλήψεων, προαγωγών, αλλά και κατανομής οικονομικών κονδυλίων σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με το 68% των συμμετεχόντων οι αθλητικές ομοσπονδίες δεν έχουν δημιουργήσει εσωτερικές επιτροπές ελέγχου, κάτι το οποίο θα βοηθούσε πολύ στην αύξηση της αξιοπιστίας των οργανισμών. Επιπρόσθετα, το 63.7% των ερωτηθέντων ισχυρίζονται ότι υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα τα οποία επηρεάζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ την πραγματικότητα αυτή παραδέχεται και 50% των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων.  Ανάμεσα στους παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν τις αποφάσεις των Συμβουλίων σύμφωνα με την έρευνα είναι προσωπικά και οικονομικά συμφέροντα, ενώ δεν απουσιάζουν πολιτικοί και κομματικοί παράγοντες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια απαγκίστρωσης του αθλητικού μας συστήματος από την πολιτική, καθώς και δημιουργίας πιο αυτόνομων, ανεξάρτητων και αμερόληπτων Οργανισμών όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με γνώμονα το άθλημα και τον αθλητή χωρίς παρεμβάσεις από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, θα πρέπει σίγουρα να δοθεί έμφαση στην υιοθέτηση αρχών καλής Διακυβέρνησης και χρηστής διοίκησης, αφού σύμφωνα με το 40% των ερωτηθέντων δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχετική πολιτική. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 61% ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει κώδικας ηθικής συμπεριφοράς στον Οργανισμό, το 70% παραδέχεται ότι δεν υπάρχει πολιτική κοινωνικής ευθύνης, το 75.5% υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πολιτική διαφθοράς και απάτης, και το 84% προβάλλει την ανυπαρξία οποιουδήποτε συστήματος εντοπισμού ακατάλληλης και ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Τα πορίσματα της έρευνας έχουν επίσης αναδείξει σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και του Διοικητικού προσωπικού, αφού σύμφωνα με το 50% των Διοικητικών Λειτουργών, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι πρόθυμο να δεχθεί εισηγήσεις τους, το 53% αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει τακτική επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών και το 48% θεωρεί ότι δεν υπάρχουν καλές εργασιακές σχέσεις μεταξύ των δύο. Ως εκ τούτου, προκύπτει ανάγκη καθιέρωσης αμφίδρομων καναλιών επικοινωνίας τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη εποικοδομητικών εργασιακών σχέσεων και βελτίωσης της ανατροφοδότησης, με τελικό στόχο την ομαλή λειτουργία των Αθλητικών Οργανισμών.

Τα πορίσματα της έρευνας θεωρούνται εξαιρετικής σημασίας, αφού υπάρχει η πρόθεση να χρησιμοποιηθούν από την Ανώτατη Αθλητική Αρχή του τόπου μας, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, με σκοπό τη χάραξη πολιτικής που θα βελτιώνει τα προβλήματα χρηστής διοίκησης και καλής Διακυβέρνησης με τελικό στόχο τη βελτίωση ολόκληρου του αθλητικού μας οικοδομήματος.