Sidebar

16
Sun, May
1 New Articles

Τα σωματεία κάτω από το Μικροσκόπιο της ΕΕ

Ανακοινώσεις
Tools
Typography

 

ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Τα σωματεία κάτω από το μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει πλέον τη χρηματοδότηση των σωματείων στις χώρες μέλη της ΕΕ κάτω από το μικροσκόπιο της. Το θέμα συζητήθηκε στη Συνάντηση των Διευθυντών Αθλητισμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων υπό ένταξη χωρών το διήμερο 29 – 30 Νοεμβρίου 2012. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία και η ατζέντα περιλάμβανε συζήτηση της προόδου σημαντικών ζητημάτων όπως η καταπολέμηση του ντόπινγκ, η καθιέρωση ετήσιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, η Στοιχειοθετημένη αθλητική πολιτική,  η χειραγώγηση των αποτελεσμάτων του αθλητισμού και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την κρατική ενίσχυση του αθλητισμού. Η επιλογή τους ως προτεραιότητες της Προεδρίας, αλλά ιδιαίτερα η αποτελεσματική προώθηση τους κατά το εξάμηνο προσέλκυσε τα ευμενή σχόλια όλων των Ευρωπαίων αντιπροσώπων. Όπως διαφάνηκε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων σε όλο το εξάμηνο τα συγκεκριμένα θέματα απασχολούν έντονα τόσο τον Ευρωπαϊκό όσο και το διεθνή Αθλητισμό.

 

Κρατική ενίσχυση του αθλητισμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τα Κράτη Μέλη για το όλο ζήτημα το οποίο προκαλεί ανησυχίες σε όλα τα Κράτη καθώς καλούνται πλέον να αναπροσαρμόσουν τους τρόπους ενίσχυσης του αθλητισμού στις χώρες Μέλη της ΕΕ.

 

Ο αθλητισμός εμπίπτει στους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις περιπτώσεις που τα σωματεία έχουν οικονομική δραστηριότητα όπως, ακριβώς, είναι η περίπτωση για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με τους κανόνες περί ανταγωνισμού στην ΕΕ η επιλεκτική ενίσχυση από δημόσιους πόρους για την οικονομική δραστηριότητα είναι πιθανό να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 107 (1) της ΣΛΕΕ και είναι, κατ 'αρχήν, ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

 

Όπως είναι γνωστό, πολίτες έχουν υποβάλει παράπονα για το θέμα της ενίσχυσης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στα Κράτη Μέλη. Ως αποτέλεσμα η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έχει αποστείλει επιστολή σε όλες τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες των κρατών μελών στις 1/10/2012 με την οποία ζητεί να πληροφορηθεί για τη δημόσια χρηματοδότησης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στις χώρες της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο αντιπρόσωπος της Ουγγαρίας παρουσίασε το μοντέλο χρηματοδότησης που έχει εφαρμοστεί από το 2011 στη χώρα του με στόχο την προσέλκυση περισσότερων πολιτών στον αθλητισμό.

 

 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση  κατά των στημένων αγώνων

Τα τελευταία χρόνια, ως συνέπεια της ταχείας ανάπτυξης των διαδικτυακού στοιχήματος, του αθλητισμού, η Ευρώπη έχει έρθει αντιμέτωπη με διάφορα σκάνδαλα που αφορούν την χειραγώγηση των αποτελεσμάτων του αθλητισμού. Πολλά Αθλήματα έχουν επηρεαστεί και κανένα άθλημα δεν θεωρείτε, πλέον, απρόσβλητο από τον κίνδυνο αυτό, δεδομένου ότι οι άνθρωποι στοιχηματίζουν στην έκβαση κάθε ανταγωνιστικής δραστηριότητας. Αυτό το είδος της απάτης περιλαμβάνει γενικά σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η διαφθορά, η απάτη και το ξέπλυμα χρήματος, με τα προκύπτοντα κέρδη να διοχετεύονται σε άλλα εγκληματικά δίκτυα.

 

Όπως είναι γνωστό τα συμπεράσματα για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων των αθλητικών αγώνων δεν έγινε δυνατό να εγκριθούν από το Συμβούλιο λόγω της διαφωνίας που προέκυψε για την παράγραφο 4.12 των συμπερασμάτων που ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση των παράνομων προσφορών για τυχερά παιγνίδια με τεχνολογικά μέσα (π.χ. φραγή πρόσβασης στο διαδίκτυο). Κατά συνέπεια τα συμπεράσματα εγκρίθηκαν ως συμπεράσματα της Προεδρίας με την στήριξη των κρατών μελών πλην της Μάλτας.

 

Σε συνέχεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες οι Διευθυντές Αθλητισμού συζήτησαν το θέμα με βάση τις διαπραγματευτικές οδηγίες για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη συναρμολόγηση μιας Ευρωπαϊκής Σύμβασης  κατά των στημένων αγώνων.

 

Τα υπόλοιπα θέματα

 

Κατά την συνεδρίαση των Ευρωπαίων Διευθυντών Αθλητισμού επικαιροποιήθηκαν  επίσης  τα θέματα της ακεραιότητας στον αθλητισμό και της καταπολέμησης του ντόπινγκ, της στοιχειοθετημένης αθλητικής πολιτικής και της καθιέρωσης θεσμού ετήσιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού

 

«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού»

Λόγω της γενικής ανησυχίας για τα χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, η Προεδρία πρότεινε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τον αθλητισμό, που θα μπορούσε να παρακινήσει τα παιδιά και τους νέους να γίνουν πιο σωματικά δραστήριοι μέσα από τον αθλητισμό. Η πρόταση έγινε έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από όλους τους αθλητικούς παράγοντες και υιοθετήθηκε για εφαρμογή.

 

Στοιχειοθετημένη αθλητική πολιτική

Παρόλο που τα Κράτη Μέλη της ΕΕ έχουν προχωρήσει στον τομέα της έρευνας για τις οικονομικές επιπτώσεις του αθλητισμού, αποτελεί γεγονός ότι, τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δεν είναι συγκρίσιμα. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις της σημαντικής συμβολής του αθλητισμού στην οικονομία της Ευρώπης και του γεγονότος ότι αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και βελτίωση της απασχόλησης σε κάθε χώρα. Παράλληλα ο αθλητισμός ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την ευημερία, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

 

Οι αθλητικοί δορυφορικοί λογαριασμοί, που έχουν συσταθεί ήδη από το 2006, είναι πολύτιμα εργαλεία για τη δημιουργία στοιχείων για τη διαμόρφωση των πολιτικών για τον αθλητισμό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχει σημειωθεί εξαιρετική πρόοδος σε ορισμένα κράτη μέλη για τη μέτρηση της οικονομικής σημασίας του αθλητισμού μέσω της σύστασης ενός Δορυφορικού Αθλητικού Λογαριασμού σε εθνικό επίπεδο, ενώ σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη, η κατάσταση είναι λιγότερο προχωρημένη.

 

Με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας, η ομάδα εργασίας για τον αθλητισμό έχει καταρτίσει μια σειρά συμπερασμάτων που θα αναδείξει την οικονομική σημασία του αθλητισμού και τη σημασία του για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”. Τα συμπεράσματα αυτά θα στοχεύουν ειδικότερα στην προώθηση του ρόλου των Αθλητικών Δορυφορικών Λογαριασμών στον τομέα αυτό.

 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση από την Ιρλανδική Προεδρία του προγράμματος της για τον αθλητισμό κατά το επόμενο εξάμηνο. Αυτή ήταν η τελευταία συνάντηση για τα θέματα Αθλητισμού υπό την Κυπριακή Προεδρία και θεωρείται γενικά ότι όλα τα ζητήματα έχουν τύχει επιτυχούς διαχείρισης και κατάληξης.

 

Τις εργασίες της Συνάντησης των Διευθυντών Αθλητισμού Προήδρευσε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Πάμπος Στυλιανού. Τίμησε με την παρουσία της η Διευθύντρια για θέματα Νεολαίας και Αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Chiara Gariazzo. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.