Sidebar

07
Fri, May
1 New Articles

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ EKTAKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Θέσεις Εργασιας
Tools
Typography

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ EKTAKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ


Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Έκτακτου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης του Οργανισμού. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση της θέσης από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α9:    €30,794.60 ,  32,279.20,  33,763.81  , 35,248.41,  36,733.02, 38,217.62,  39,702.23,   41,186.84,  42,671.44,
Α11:  €41,034.01, 42,693.29, 44,352.57, 46,011.85, 47,671.13, 49,330.41, 50,989.69,52,648.97, 54,308.25 και
Α12:  €45,531.53 , 47,660.21, 49,788.89, 51,917.56, 54,046.24, 56,174.92,58,303.60, 60,432.28 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Ετοιμάζει μελέτες, σχέδια, δελτία ποσοτήτων, εκτιμήσεις και προδιαγραφές, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.
(β) Οργανώνει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει την εκτέλεση ηλεκτρολογικών ή/και ηλεκτρονικών εργασιών, καθώς και τη λειτουργία εργαστηρίων.
(γ) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(δ) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.
(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
(2) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες  της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
(3) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογική Μηχανική
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(4) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.


Κριτήρια Αξιολόγησης των Υποψηφίων και μοριοδότηση

1.   Προσωπική Συνέντευξη                                                                          - 25%
2.   Μοριοδότηση σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα                             - 75%

 

Α/Α Προσόντα/Πείρα Μόρια
1 Ακαδημαϊκά Προσόντα Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο Προσόν Αριστα:6
Λίαν Καλώς: 5
Καλώς: 4
2 Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία 3
3 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master’s Degree) 3
4 Διδακτορικός τίτλος που είναι σχετικός με τα θέματα που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα 4
5 Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης (μέχρι 2 χρόνια) 2
  Σύνολο 15

 

Αιτήσεις:

 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο Γεν. 1 ΚΟΑ. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα.  (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).  Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 2. Οι Υποψήφιοι που  κατέχουν δύο ή περισσότερους πανεπιστημιακούς τίτλους συναφείς με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στο πτυχίο με την ψηλότερη βαθμολογία.
 3. Το έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού στην οδό Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη, Λευκωσία, 1ος όροφος Αρχείο ΚΟΑ ή από την πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση (Ειδήσεις / Θέσεις Εργασίας):https://cyprussports.org/gr/
 4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» και να παραδοθούν στη Γραμματεία  έναντι  απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή υπόψη Γενικής Διευθύντριας Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού στην Διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη 2400, Λευκωσία.
 5. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
 6. Για πληροφορίες αναφορικά με τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα Γραφεία του ΚΟΑ, τηλ. 22897000 (248).

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:

 1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
 2. Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες)
 3. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 4. Ακαδημαϊκά Προσόντα (Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή ισότιμος τίτλος )
 5. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση
 6. Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Λευκωσία, 04/02/2020