Sidebar

KOA menu

21
Πεμ, Οκτ
10 New Articles

Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Δημοσιογράφου για το Γραφείο Τύπου ΚΟΑ

Θέσεις Εργασιας
Typography
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
O Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (Ν. 70 (Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος) και συγκεκριμένα της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη στελέχωση μίας (1) θέσης Δημοσιογράφου (κλ. Α7) για το Γραφείο Τύπου του Οργανισμού για περίοδο απασχόλησης τουλάχιστον 24 μηνών.
 
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 
 
 
Α7:  € 22.982, 23.962, 24.987, 26.047, 27.163, 28.295, 29.427, 30.559, 31.691, 32.823, 33.955
       
 
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
 
Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 9(1) του περί Προϋπολογισμού Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2021 Νόμος του 2021 που αφορά στη μείωση των κλιμάκων εισδοχής, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψη του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί Προϋπολογισμού Νόμο.
 
Καθήκοντα και ευθύνες:
 
(α)   Συλλέγει και αναλύει στοιχεία και πληροφορίες για θέματα της αρμοδιότητας του Γραφείου Τύπου και υποβάλλει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις
 
(β)   Εκτελεί καθήκοντα συντάκτη, καλύπτει γεγονότα και  δραστηριότητες και συντάσσει ή επιμελείται ανακοινώσεις προς τον τύπο και άλλα κείμενα για εκδόσεις ή ιστοσελίδες.
 
(γ)    Διαχειρίζεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού
 
(δ)    Ετοιμάζει περιλήψεις και ενημερωτικά σημειώματα, προβαίνει σε αξιολόγηση των δημοσιευμάτων του  εγχώριου τύπου.
 
(ε)    Επιμελείται εκδόσεων βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων και άλλου έντυπου υλικού.
 
(στ)   Καλύπτει ειδησεογραφικά δηλώσεις και δραστηριότητες  του Οργανισμού και συμμετέχει στο σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και υποβάλλει εισηγήσεις για την καλύτερη προβολή των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.
 
(ζ)  Συλλέγει υλικό, ετοιμάζει κείμενα και αναλαμβάνει την επιμέλεια φωτογραφικών και άλλων εκθέσεων.
 
(η)  Συμμετέχει στην οργάνωση και στις εργασίες συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων.
 
(θ)  Παρακολουθεί εξελίξεις που σημειώνονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα οπτικοακουστικά και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις.
 
Εκτελεί συνδυασμό των πιο πάνω καθηκόντων.
 
Σημείωση:
Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα.
 
Απαιτούμενα Προσόντα:
 
1.   Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
2.   Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 
3.   Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 
4.   Δίπλωμα ή τίτλος ή Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν  στην Δημοσιογραφία ή/και  Αθλητική  Δημοσιογραφία, (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα). 
5.   Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
6.   Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 
7.   Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής Γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση  της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας  διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 
8.   Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική Ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
9.   10ετής τουλάχιστο πείρα στη Δημοσιογραφία , εκ των οποίων 8ετής πείρα στην Αθλητική Δημοσιογραφία. 

Κριτήρια Αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότηση
 
α) Προσωπική συνέντευξη                                            –     25%
 
β) Μοριοδότηση σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα      –     75%

 
Α/Α  Προσόντα / Πείρα  Μόρια (Μέγιστο) Παρατηρήσεις
1. Ακαδημαϊκά Προσόντα
(α) Δίπλωμα  στην Δημοσιογραφία ή/και  Αθλητική Δημοσιογραφία, (τουλάχιστο διετής φοίτηση)/ Δημοσιογραφία ή/και Αθλητικής Δημοσιογραφίας
 
             ή
(β) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Δημοσιογραφία ή/και Αθλητική Δημοσιογραφία
             2             3
2. (α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master’s Degree)
ή
(β)  Διδακτορικός Τίτλος
 
που είναι σχετικό(ς) σε Δημοσιογραφία ή/και Αθλητική Δημοσιογραφία
             2
3. Πείρα:
(α) Σχετική στην Αθλητική Δημοσιογραφία  
          7,5  0,5 μόριο για κάθε  συμπληρωμένο έτος με ανώτατο όριο τα (15) δεκαπέντε χρόνια
         12,5


1. Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής των γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες / οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία θα αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα τις ης θέσης. 
Υποψήφιοι που κατέχουν δυο ή περισσότερους πανεπιστημιακούς τίτλους  ή διπλώματα συναφείς με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στο πτυχίο με την ψηλότερη βαθμολογία. 
Αιτητής που κατέχει τόσο μεταπτυχιακό Δίπλωμα όσο και Διδακτορικό, θα λαμβάνει μόρια μόνο για το ανώτατο πτυχίο νοουμένου ότι αυτό είναι σχετικό με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, δηλαδή 2 μόρια.
Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα δίνεται προτεραιότητα στον μεγαλύτερο σε ηλικία αιτητή. 
 
Σημειώσεις:
 
1.   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο Γεν. 1 ΚΟΑ. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα.  (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).  
2.   Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα, από το Σχέδιο Υπηρεσίας της Θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
3.   Το έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού στην οδό Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη, Λευκωσία, 1ος όροφος Αρχείο ΚΟΑ ή από την πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://cyprussports.org/gr/download-area/category/78-αιτήσεις-για-θέσεις-εργασίας.html 
4.   Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη στελέχωση μίας (1) θέσης Δημοσιογράφου (κλ. Α7) για το Γραφείο Τύπου του Οργανισμού για περίοδο απασχόλησης τουλάχιστον 24 μηνών» και να παραδοθούν στη Γραμματεία  έναντι  απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή υπόψη Γενικής Διευθύντριας Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού στην Διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη 2400, Λευκωσία. 
5.   Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κράτους για να εργαστούν στο  Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

 Αιτήσεις:
 
1.   Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις  06/08/2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. 
2.   Για πληροφορίες αναφορικά με τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα Γραφεία του ΚΟΑ, τηλ. 22897000. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
 
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:
1.   Πιστοποιητικό Γεννήσεως
2.   Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
3.   Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες)
4.   Ακαδημαϊκά Προσόντα (σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, δίπλωμα, μεταπτυχιακό, διδακτορικό κ.α.)
5.   Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση (πχ τεκμηρίωση αγγλικής γλώσσας)
6.   Αποδεικτικά στοιχεία Επαγγελματικής Πείρας σύμφωνα με την προκήρυξη 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
Λευκωσία, 16/07/2021